بایگانی برچسب

تدوین دیپلماسی

چارچوبی برای بررسی و تدوین دیپلماسی تجاری در دوران جهانی شدن و وابستگی متقابل (2)

3 - 2) اجرا پس از گزینش و تدوین یک استراتژی تجاری، اجرای آن مطرح می‌شود. جهانی شدن و وابستگی متقابل در جهان امروز پیامدهای بسیار همچون توسعه دستور کار دیپلماسی تجاری، افزایش شمار بازیگران و پیوند سطوح گوناگون تحلیل و عمل داشته است که…

چارچوبی برای بررسی و تدوین دیپلماسی تجاری در دوران جهانی شدن و وابستگی متقابل (1)

1) پیشگفتار: جایگاه دیپلماسی تجاری در جهان امروز معنای دیپلماسی در آثار نویسندگان گوناگون، از یک ویژگی یا ابزار تا تدوین و اجرای سیاست خارجی را دربرمی‌گیرد.(3) در این نوشتار، دیپلماسی به معنای گسترده آن مورد نظر است که با سیاست خارجی…