بایگانی برچسب

تشریح روش شناسی

ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-7)

 تشریح روش شناسی مورد استفاده و تبیین رویکرد مقاله اجرای هرطرح پژوهشی مستلزم به کارگیری یک روش شناسی مناسب است که پژوهشگر را به اجرای طرح مورد نظر و پاسخ گویی به پرسش های پژوهش قادر می سازد.تبیین دقیق روش مورد استفاده و دلایل انتخاب آن از…