بایگانی برچسب

تغییر سبک زندگی

«وب2» کاتالیزور تغییر سبک زندگی

تغییر رفتار مخاطب در حوزه های گوناگون زندگی که به اختصار «سبک زندگی» نامیده می شود، مهم ترین دستاورد ارتباطات میان فرهنگی است. هنگامی که این تغییرات در یک فرهنگ، زیربنایی تر و مبنایی تر شود حاکی از یک «تهاجم» یا به دیگر عبارت «شبیخون» خواهد…