بایگانی برچسب

تلویزیون و سلطه ژورنالیسم

آیا دکتر سیدبشیر حسینی بوردیوی ایران است؟

حضور دکتر سید بشیر حسینی به عوان یکی از چهار داور مسابقه استعدادیابی عصر جدید، اولین گامی است که یک استاد دانشگاه به سوی مردم برداشته است. فقط می‌توان عضوی از طبقه کارگر فرانسه بود تا احوالات خانواده‌هایی را درک کرد که به جای این که آخر…