بایگانی برچسب

تمدن بورژوازی غرب

از فروکاهیدن اندیشه ها تا دگرگونی پیکره ها

« انسانی نوین »، این چیزی است که بازار جلوی چشمان ما در کار ساختن آن است. با از بین بردن هرگونه قانونی که مرزی برای جابجایی کالا بگذارد، هنجار زدائی نئو لیبرال اثراتش را بر روی همه زمینه ها به جای می نهد. این جریان نه تنها به اقتصاد، که به…

امراض مسلمانان و ادویه آنها – بررسی علل عقب ماندگی مسلمین

اندیشه گران ایران از ۵۰۰ سال پیش تاکنون در برخورد با «تمدن بورژوازی غرب» رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند. اما عموماً شیفته و مفتون تمدن و تجدد غرب بوده اند و کمتر کمر به نقادی عالمانه فرنگیان بسته اند. تمدن غرب و اوضاع و احوال فرنگیان…