بایگانی برچسب

تمدن و فرهنگ

غرب شناسی غیرتحلیلی غیرانتقادی!

1) در مباحث غرب‎شناسی در ایران، متأسفانه تاکنون یک مجموعه‎ منسجم و مرتب طبق یک متد خاص تحقیقی یا یک دایرة‎المعارف حجیم و عمیق با معیارهای معتبر علمی تألیف نشده است. ما اکنون با مجموعه کتب، مقالات پراکنده و متنوعی مواجهیم که تحت عنوان…