بایگانی برچسب

تناسب اندام

تجدیدنظر و تعریف دوباره معیار جهانی وزن

در زمانه کاهش وزن و تناسب اندام، حتی معیار وزن هم نگران وزن خود است. دانشمندان می گویند کیلوگرم استاندارد سبک تر می شود و این امر می تواند باعث ایجاد اشتباه های بالقوه یی در بسیاری از تحقیقات علمی شود. کیلوگرم به وسیله استوانه یی از جنس…