بایگانی برچسب

جایگاه زن

فصلنامه مطالعات راهبردی زنان

وجود نگرش‌ها و نگارش‌های متفاوت و گاه کاملاً دوسویه در موضوع زنان و نیز نظریه ­پردازی اقشار علمی جامعه بر اساس سلایق و تجارب شخصی باعث گردید تا مسائل زنان به صورت متفاوت و متناقض مطرح گردد، که این خود مشکلی بر مشکلات جامعه زنان افزوده و…