بایگانی برچسب

جباریت دموکراتیک

کانت؛ آزادی و عدالت (2)

ادامه از کانت؛ آزادی و عدالت (1) دولت لیبرال برای عادل بودن، باید همچنین تساوی طلب باشد و همه کس را دارای منزلت اخلاقی واحد بداند. همه را دارای توان خودآیینی دانستن بدین معناست که قوانین بنیادی دولت باید متساویاً شامل همه کس شود و هیچ…