بایگانی برچسب

جراحى زیبایى

تزریق دردسر

در حالى که هر روز هشدارهاى زیادى درباره آثار زیانبار انجام بسیارى از عمل هاى جراحى زیبایى در رسانه هاى مختلف مطرح مى شود ولى انبوه پرونده هاى دادسراى جرایم پزشکى حکایت از افزوده شدن قربانیان این گونه اقدامات خود خواسته دارد. در سال هاى…