بایگانی برچسب

جرم انگاری همجنس‌ گرایی

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

 دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399   1. تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویه‌ی دیوان عدالت اداری درزمینه‌ی تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات صفحه 9-34  10.22075/FEQH.2020.20438.2438 محمدامین ابریشمی راد…