بایگانی برچسب

جغرافیای انسانی

مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی

 مقالات پر بازدید  سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران)  شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم  تحلیل فضایی شاخص های توسعۀ پایدار به منظورتحقق پذیری…