بایگانی برچسب

جغرافیا و پایداری محیط

نشریه جغرافیا و پایداری محیط

نشریة «پژوهشنامة جغرافیایی» با عنوان جدید «جغرافیا و پایداری محیط» با این اعتقاد شروع به کار می‌نماید که تصمیم‌گیری‌ها برای بهره‌برداری از محیط باید با کمترین آسیب به طبیعت و به پشتوانة فرایندهای پیشرفته‌ای صورت گیرد که به فعالیت‌های کاملاً…