بایگانی برچسب

جمهوری های چك

جمهوری های چك و اسلواك

پس از شكست امپراطوري هابسبورگها و سقوط امپراطوري اتريش و مجارستان در جريان جنگ اول جهاني، جمهوري چكسلواكي در سال 1918 در اروپاي مركزي تأسيس شد. اولين جمهوري چكسلواكي در بين سالهاي 1938 1918 بود كه تأسيس آن توسط كميته ملي چكسلواكي در 28…