بایگانی برچسب

جنبش اخوان المسلمین

گونه شناسی جنبش های اسلامی معاصر (2)

الغای نظام خلافت شکل گیری جنبش پان ترکیسم مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه از دو بعد سیاسی و ایدوئولوژیک بر پیدایش جنبش اخوان المسلمین تاثیر نهاد . البته این به معنای نادیده گرفتن دیگر عوامل درونی و بیرون نیست . بعد سیاسی حرکت آتاتورک، الغای…

انقلاب خاموش در اروپا

در اروپای امروز، اسلام دومین دین غالب به شمار می رود. مسلمانان مهمترین اقلیت مذهبی در کشورهای اروپا هستند. بسیاری از این مسلمانان با مهاجرت از خاورمیانه، شمال آفریقا یا شبه قاره هند در کشورهای اتحادیه اروپایی ساکن شده اند. اما عده ای دیگر…

بحران در اسلام سیاسی پسا بهار عربی

با گذشت ۷ سال از خیزش‌‌های «بهار عربی» جریان موسوم به «اسلام سیاسی» که جنبش اخوان المسلمین را باید مهمترین نماینده آن دانست در شرایطی بحرانی در مقایسه با سال‌‌هایی قرار دارد که این جنبش توانسته بود بر گُرده خیزش‌های عربی پیشتازی نماید.…