بایگانی برچسب

جنبش ضد آپارتاید

جنبش نجات دارفور

موفقیت «جنبش نجات دارفور» یادآور دیگر جنبش های مردمی فراگیر تاریخ ایالات متحده، نظیر جنبش ضد جنگ در دهه‌ی ۶۰ و جنبش ضد آپارتاید در سالهای دهه‌ی ۸۰ است. اما این یک از جهات چندی از نمونه های یاد شده متفاوت است؛ اول اینکه این جنبش نه در راه…