بایگانی برچسب

حفظ وضع موجود

سیاست خارجی (3)

بند دوم – هدفهای سیاست خارجی در بررسی سیاست خارجی، پیش از هر چیز باید توجه داشت که: 1. سیاست خارجی کشورها همیشه هدفی پیش رو دارد؛ 2. عوامل داخلی و خارجی گوناگون در گزینش هدف و دستیابی به آن دخالت دارد؛ 3. منافع کشورها در پهنۀ بین…