بایگانی برچسب

حكيم ابوالقاسم فردوسي

قلمرو فرهنگي ايران

همه جاي ايران سراي من است / كه خوب و بدش از براي من است حكيم ابوالقاسم فردوسي همه عالم تن است و ايران دل / نيست گوينده زين قياس خجل چونكه ايران دلِ زمين باشد / دل زتن بِه بود، يقين باشد حكيم نظامي گنجوي كه ايران زمين شهر ما ياد باد /…