بایگانی برچسب

خشونت در بین نوجوانان

نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی

چکیده  هدف این مقاله بررسی ابعاد سه‌گانه‏ ی سرمایه‎‌ی اجتماعی، خشونت نمادین و عرصه ‏ی تولیدات فرهنگی در عدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی، با توجه به نظریه ‏ی بوردیو است. بنابراین مطالعه حاضر با بهره‌گیری از…