بایگانی برچسب

دانشمندان

آثار شفابخشى سپاسگزارى بر روح و جسم انسان‏

دانشمندان پی‌برده‌اند که حق‏‌شناسى و قدردانى، تأثیر شفابخشى دارد و موجب طول عمر می‌شود. مطالعات به عمل آمده در مرکز پژوهشى سلامت قلب کالیفرنیا پیرامون اثرات مثبت شکرگزارى بر تندرستى جسمانى انسان حاکى است در صورتى که سپاسگزارى آگاهانه…