بایگانی برچسب

دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دوفصلنامة پژوهش‌های ایرانشناسی – شماره 2، پاییز و زمستان 1398

دوفصلنامة پژوهش­های ایرانشناسی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی است در زمینه تاریخ فرهنگ، زبان و ادب و تمدن ایران، حداکثر در دو شماره در سال منتشر می­ شود. دوفصلنامة پژوهش­های ایرانشناسی دانشکدة ادبیّات و…