بایگانی برچسب

دانشگاه ادیان و مذاهب

دیدگاه آنماری شیمل به زن در آینه‌ی عرفان

فاطمه مغیثی  دکتری تصوف و عرفان اسلامی دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی چاپ شده در فصل نامه علمی- ترویجی آئین معنویت، قم، زمستان 1394ش، ش42. چکیده یکی از متأخران عرصه شرق شناسی، آنماری شیمل است. وی در تبیین اسلام به…

کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری

مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب از انتشار کتاب کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری با زیر عنوان تاریخ اندیشه دینی در صدر اسلام در آینده‌ای نزدیک خبر داد. این اثر از سوی فرزین بانکی و احمد علی حیدری ترجمه‌ شده و ویراستار علمی آن سید…