بایگانی برچسب

دانشگاه لایدن

شاخص اسنیپ (SNIP)

این شاخص که توسط دانشگاه لایدن پیشنهاد شد میزان تأثیر استناد را با وزن دادن به استناد بر اساس کل استنادات دریافتی یک حوزه موضوعی می سنجد. بنابر این تأثیر یک استناد می تواند در یک حوزه موضوعی نسبت به یک حوزه موضوعی دیگر ارزش بیشتری داشته…

ایران‌شناسی و سعدی در هلند

دکتر هانس دوبروین  مترجم: دکتر علی اصغر سیدغراب همان گونه که به شما قول دادم، می خواهم بیشترین زمان را صرف ارائه نمونه ای از سهم هلند در مطالعات ایران شناسی بنمایم. یکی از نخستین دست نوشته های فارسی که به کتابخانه دانشگاه لایدن راه…