بایگانی برچسب

درباره نئولیبرالیسم اقتصادی

درباره نئولیبرالیسم اقتصادی (2)

بند 4: موضوع تحقیرآمیز: لسه فر بخشی از مناقشه مبتنی بر تأملات جهت گرفته بر آزادی مبادله است که تنها گونه‌ای ادعا است؛ بدین معنا که لیبرالیسم گونه‌ای خودداری در سیاست اقتصادی دولت را سفارش می‌کند به صورت لسه فر، لسه پاسه (آزادی مبادله و…

درباره نئولیبرالیسم اقتصادی (1)

پیشگفتار مترجم چندی است که در مطبوعات ایران و در میان پژوهشگران از نئولیبرالیسم سخن به میان می‌آید و بویژه روشنفکران چپ‌گرا آنرا مورد انتقاد قرار می‌دهند بی‌اینکه حدود مفهومی و تعریف دقیق آنرا بیان کنند. حتی برخی از آنان که داعیه بیشتری…