بایگانی برچسب

دریای خز

درباره رژیم حقوقی دریای مازندران (3)

جمهوری آذربایجان آذربایجان پس از رسیدن به استقلال، سیاست نزدیکی هرچه بیشتر با دولتهای غربی برای جلب سرمایه‌های خارجی و بهره‌گیری از آنها در بهره‌برداری از منابع طبیعی دریای مازندران و سروسامان دادن به اقتصاد خود را در پیش گرفت و در پی گفت…

درباره رژیم حقوقی دریای مازندران (2)

پ- رژیم حقوقی دریای مازندران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  شرایط ژئوپلیتیک تازه دریای مازندران که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در منطقه پدید آمد، رژیم حقوقی دریای مازندران را وارد مرحله‌ای تازه کرد. فروپاشی نظام دو قطبی و در پی…

درباره رژیم حقوقی دریای مازندران (1)

پیشگفتار فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دگرگونی های بزرگی در ساختار نظام بین‌الملل و مناطق نفوذ شوروی بویژه در حوزه دریای مازندران پدید آورد. از جمله این دگرگونیها سر برآوردن جمهوریهای تازه در کناره دریای مازندران است. پیش از سرنگونی نظام…