بایگانی برچسب

دسته‌بندی اطلاعات

سنتزپژوهی چیست؟

دکتر سید نبی الله قاسم تبار متخصص آموزش به کودکان سایت مهد کودکان دانشی که دانسته های مطالعات گوناگون را گردهم می آورد. ارزش این نوع پژوهش در ایجاد همخوانی بین دانش، نیاز و نیز مهارت‌هایی است که به وسیله آنها فرآیندهای ترکیب و تلفیق…