بایگانی برچسب

دفاع

فرآیند های بعد از تایید پروپوزال

1. باید استاد راهنما پایان‌نامه را خوانده و تایید کند و سپس استاد مشاور هم پایان‌نامه را مطالعه و تایید کند. 2. واحد آموزش بررسی می کند که دانشجو واحد باقی مانده نداشته باشد و معدل وی قطعی شده باشد (اگر نمره درس در وضعیت ثبت اعتراض باشد،…