بایگانی برچسب

دل بستن به نیروی سوم

دل بستن به نیروی سوم؛راهبردی بی سرانجام در روابط خارجی ایران

روابط خارجی کشورها همواره از عوامل ثابت و متغیری اثر می پذیرد که چگونگی این روابط را تعریف می کنند. کشورها در پهنۀ بین المللی بر پایۀ توانایی ها و هدفهایشان، در زمینۀ روابط خارجی خود سیاستگذاری می کنند و می کوشند در ساختار آشفتۀ بین المللی،…