بایگانی برچسب

دوره حسی – حرکتی

مراحل تحول روانی از دید پیاژه

پیاژه معتقد است که تحول روانی فرد از سه دوره اصلی گذر می کند و کودک به تدریج، به ساختها و تواناییهای بیشتری در درون خود دست می یابد. این سه دوره عبارتند از: 1- دوره حسی – حرکتی (از تولد تا دو سالگی) 2- دوره پیش عملیاتی و عملیات عینی (دو…

مراحل تحول روانی از دید پیاژه

پیاژه معتقد است که تحول روانی فرد از سه دوره اصلی گذر می کند و کودک به تدریج، به ساختها و تواناییهای بیشتری در درون خود دست می یابد. این سه دوره عبارتند از: 1- دوره حسی – حرکتی (از تولد تا دو سالگی) 2- دوره پیش عملیاتی و عملیات عینی (دو…