بایگانی برچسب

دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی

دو‌فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی

 مقالات پر بازدید تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق‌(ع) معیارهای انتخاب و…