بایگانی برچسب

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات متعلق به دانشکده‌ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطاتِ دانشگاه امام صادق (ع) است. فراخوان مقاله علمی و پژوهشی قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه ی دین، فرهنگ و ارتباطات دوفصلنامه…