بایگانی برچسب

دولت انگلیس

تغذیه جرم و جنایت

نویسنده در این مقاله با بررسی تأثیراتی که رژیم غذایی بر سلامت روانی و رفتاری انسان و به ویژه کودکان دارد، با توجه به تأثیر آگهی های تجاری بر نحوه تغذیه کودکان، سیاست های دولت انگلیس را در وضع مقررات نادرست برای جلوگیری از پخش آگهی های مربوط…