بایگانی برچسب

دکتر امیلیا نرسسیانس

دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات با عنوان «زبان اینترنتی فارسی»

دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی زبان اینترنتی فارسی تولد یک گونه زبانی جدید در بستر شبکه های اجتماعی آنلاین استاد راهنما دکتر حمید عبداللهیان استاد مشاور…