بایگانی برچسب

دکتر زهره سادات میرحسینی

نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی

چکیده  هدف این مقاله بررسی ابعاد سه‌گانه‏ ی سرمایه‎‌ی اجتماعی، خشونت نمادین و عرصه ‏ی تولیدات فرهنگی در عدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی، با توجه به نظریه ‏ی بوردیو است. بنابراین مطالعه حاضر با بهره‌گیری از…

زهره سادات میرحسینی

فعالیتهای پژوهشی خانم دکتر زهره میرحسینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، از سال 1370 به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال همکاری دارد و از سال…