بایگانی برچسب

دکتر سهراب بهداد

تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی

نویسنده: ای. ک. هانت مترجم: سهراب بهداد این کتاب ترجمه ای از متن تجدید نظر شده چاپ هفتم کتاب در سال 1995 است.دکتر سهراب بهداد استاد ایرانی اقتصاد دانشگاه میشیگان این کتاب را به فارسی برگردانده و نشر آگه ان را منتشر نموده است. تاریخ…