بایگانی برچسب

دکتر محمد علینی

سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلامی

آموزه‌های اسلام در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و فقهی خود منجر به پیدایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون‌گروهی در مرحلة ابتدایی و برون‌گروهی در مرحلة بعد می‌گردد. در این اثر ابعاد تعالیم دین اسلام با دو بُعد عینی (ساختاری) و ذهنی (شناختی)…