بایگانی برچسب

دکتر مینا قندهاری

واژه‌نامۀ توصیفی زبان‌شناسی شناختی

ترجمۀ حدائق رضایی عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان مینا قندهاری دکترای زبان‌شناسی از دانشگاه الزهرا فهرست مقدمۀ مترجمان 1 پیشگفتار 5 تعاریف واژه‌ها 11 منابعی برای مطالعۀ بیشتر 253 محققان ذکرشده در متن 263 واژه…