بایگانی برچسب

دگرگونی رسانه‌ ها

دگرگونی رسانه‌ها در تبلیغات فرانوگرایی

پست‌مدرنیسم و یا به عبارتی پسانوگرایی، اصطلاحی برای توصیف گرایشهای پس از دهه 1960 در عرصه معماری، هنر، ادبیات، فلسفه، فرهنگ و جامعه‌شناسی است. برخی نظریه‌پردازان نیز آن را به جنبش ضد‌نوگرایی تعبیرکرده‌اند. یکی از عواملی که پست مدرنیسم در…