بایگانی برچسب

دیجیتال کردن

چطور دوستی به آلتِ دست زورمندان تبدیل شد

چگونگی سوءاستفادۀ سیاست و کسب‌کارهای بزرگ از روابط اجتماعی و اقتصاد رفتاری پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰ ویلیام دیویس ترجمۀ: سیدامیرحسین میرابوطالبی مرجع: Guardian افرادی که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند خودبین‌تر…