بایگانی برچسب

دیسیپلین

روند بحران قومی در ایران

باید این نکته را پذیرفت که به هر حال کشور ما مانند اکثر کشورها، چند قومیتی است. ظاهراً حدود چهار الی پنج هزار قومیت در دنیا شناسایی شده که در چارچوب این دوسیت و اندی (دولت) جمع شده است، که به هر حال این قومیت های گوناگون ساکن در کشورهای…