بایگانی برچسب

دین‌های ایران باستان

دین های ایران باستان

ما به جای این که بیاییم فهم‌مان را از نیاکانمان واگونه یا واپیچیده کنیم و خودمان را واداریم که درباره‌ی آنها مطابق معیار‌های امروزمان ، به جای معیارهای آنها ، قضاوت کنیم ، باید سعی کنیم آنها را مطابق شرایط و اصطلاحاتی بفهمیم که آنها در زمان…