بایگانی برچسب

راهکارهای بلند مدت

نگرانی بزرگ در مورد علوم انسانی و راهکارها

مقام معظم رهبری دامت برکاته در سخنان مهم اخیر خود در مورد علوم انسانی موجود اعلام خطر فرمودند و با اشاره به تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی کشور در رشته های علوم انسانی تأکید کردند: »این مسأله نگران کننده است، زیرا…