بایگانی برچسب

رستوران‌ زنجیره‌ای

جنبش اسلو فود؛ اعتراض به جهان مک‌دونالدی‌ شده

اگرچه تعمیم‌های گسترده دربارۀ ماهیت و نتایج جهانی شدن می‌تواند به فهم جهانی شدن کمک بسیاری کند، این تعمیم‌ها باید به طور دقیق در آن دسته از مطالعات موردی بررسی شوند که بر جنبه‌های خاصی از این فرایند تمرکز می‌کنند. یکی از این بررسی‌ها گسترش…