بایگانی برچسب

رضایت شغلی

بررسی رابطه بین تحلیل‌رفتگی شغلی با رضایتِ شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان

‏‫هدف پژوهش بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان است فشارهای عصبی در کارکنان و مدیران سازمان باعث ایجاد بیماریهای روحی، جسمی و رفتاری گردیده و تأثیر بسزازی بر عملکرد آنان دارد . تحلیل رفتگی یک…