بایگانی برچسب

روانشناسي دين

بررسي و نقد روانشناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز

فهرست مندرجات در اين تحقيق، روان‌شناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز، گزارش، تحليل و نقد شده است و داراي‌يک مقدمه و پنج فصل و يک خاتمه است. در مقدمه علاوه بر کليات متعارف، تعريف و تاريخچه‌روان‌شناسي دين، زندگينامه، مباني فکري و روش‌شناسي…