بایگانی برچسب

روزنامه جمهوری اسلامی

مشاوره و مشاوران

نگرشی بر اهمیت اصل مشاوره و مهم ترین مشخصه های مشاوران در عرصه فعالیت های فرهنگی اقتصادی و سیاسی «مشاوره» برای شکل گیری جامعه پویا و بالنده یک ضرورت مهم و حیاتی می باشد و از این طریق است که موانع راه پیشرفت مرتفع می گردند و آفات و آسیب ها…