بایگانی برچسب

روش تحقیق در زبان‌شناسی

فصلنامه علمی – پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی

زبان‌شناسی اجتماعی آن شاخه از زبان‌شناسی است که با زبان به عنوان پدیده‌ای فرهنگی و اجتماعی سر و کار دارد. زبان‌شناسی اجتماعی در زمینه زبان و جامعه به پژوهش می‌پردازد و با علوم اجتماعی به ویژه جامعه‌شناسی، ارتباطات انسانی و رسانه‌ای،…

سيد على اصغر سلطانى

سوابق تحصيلى: ارتقاء به دانشیاری، 1392، دانشگاه باقرالعلوم، قم دکتری زبان‌شناسی همگانی: 1383-1377، دانشگاه علامه طباطبايى، تهران. کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی: 1375-1371، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی:…