بایگانی برچسب

روش نگارش مقدمه

روش نگارش مقدمه در مقالات علمی

مقاله با مقدمه شروع می شود و یکی از قسمت هایست که مبنای تصمیم گیری داوران برای پذیرش یا رد مقاله است. نخستین عملکرد مقدمه، کمک به خوانندگان برای درک علت انجام پروژه است که می تواند به زمان حال یا گذشته نوشته شود. مقاله شامل سه قسمت مرور…