بایگانی برچسب

روماني

رومانی و بلغارستان از ديكتاتوری كمونيسم تا دموكراسی

سال 1989 به عنوان سال فروپاشي ديوار برلين، اتحاد دو آلمان و سقوط كمونيسم به عنوان يك ايده و فلسفه حكومتي آغازگر تغييراتي اساسي در اروپاي شرقي و مركزي و پايان جنگ سرد چند دهه اي غرب و شرق بود. اين مرحله اهميت خاصي در تاريخ اروپا و جهان داشت.…