بایگانی برچسب

روژه ورنو

فیلسوفی که به «موقعیت های انسانی» می اندیشد

آنچه از پی می آید شرحی مختصر است در باب موقعیت فلسفی اندیشه سورن کر که گور، فیلسوف اگزیستانسیالیست دانمارکی. مؤلف در این نوشتار تحلیلی کوشیده است منظومه فلسفی این فیلسوف را بر بستر تفکر متافیزیکی غرب، خصوصاً فیلسوفان مدرنی چون دکارت، کانت و…